Agnieszka Szymecka-Wesołowska

dr nauk prawnych

Food law to moja praca i pasja. Na co dzień pomagam producentom, przetwórcom i dystrybutorom żywności odnaleźć się w otoczeniu regulacyjnym rynku spożywczego. A wszystko to, by żywność na naszych stołach była zdrowa, dobrej jakości i służyła konsumentom.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

IJHARS – nowe kompetencje w ramach urzędowej kontroli żywności

Agnieszka Szymecka-Wesołowska05 marca 2021Komentarze (0)

W lipcu 2020 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), jedna z głównych inspekcji zajmujących się kontrolą żywności, otrzymała nowe kompetencje.

Przejęła kontrolę nad artykułami rolno-spożywczymi na etapie obrotu detalicznego, kontrolę oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz genetycznie zmodyfikowanej żywności (GMO) oraz zadania kontrolne w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (wcześniej kompetencja ta należała do Inspekcji Handlowej).

Na ten rok prawodawca szykuje kolejne zmiany w zakresie uprawień tej inspekcji. Większość zmian tym razem dotyczy zwiększania efektywności nadzoru prowadzonego przez IJHARS.

IJHARS projekt zmian

Jakie to zmiany?

Jak będzie wyglądał nowy sposób prowadzenia kontroli?

Na co powinny przygotować się przedsiębiorcy?

Najważniejsze nowości przewidziane w projekcie z września 2020 r. miałam okazję zasygnalizować w zeszłym tygodniu podczas pierwszego E-forum Prawa Żywnościowego, organizowanego przez FoodFakty.

Zgodnie zaś z zapowiedzią – tutaj rozwijam je bardziej szczegółowo, wskazując w szczególności na rozbieżności, jakie pojawiają się pomiędzy założeniami prawodawcy wyrażonymi w uzasadnieniu do nowej regulacji a projektowanymi przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Oto one:

1. Centralny Rejestr Przedsiębiorstw

Projekt przewiduje utworzenie przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych centralnego rejestru podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych.

Rejestr ma być prowadzony w formie elektronicznej.

Rejestr a zgłoszenie działalności

Obecnie podjęcie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega – z pewnymi wyjątkami – zgłoszeniu do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego.

Zgłoszenie to obejmuje podstawowe dane o podmiocie (imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego), numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile zgłaszający taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), określenie przedmiotu działalności, w tym informację o działalności eksportowej oraz wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.

Nowe przepisy rozszerzają zakres zgłoszenia także o numer REGON.

Dane gromadzone w Rejestrze

Czym innym ma być Centralny Rejestr Przedsiębiorstw (dalej jako Rejestr).

Oprócz danych, które podmioty podają w ww. zgłoszeniu, Rejestr ma zawierać także informacje o:

 • kontrolach przeprowadzonych przez IJHARS w ostatnich 5 latach, w tym o podmiotach kontrolowanych, upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli i wynikach tych kontroli
 • decyzjach wydanych przez organy IJHARS na podstawie innych ustaw w ostatnich 5 latach, w szczególności decyzjach, o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 40a (czyli np. decyzjach nakazujących zmianę oznakowania, zakazujących wprowadzania produktów do obrotu, nakładających kary pieniężne)
 • zaleceniach pokontrolnych wydanych w ostatnich 5 latach
 • karach grzywny nałożonych za stosowanie do oceny lub ustalenia klas jakości artykułów rolno-spożywczych urządzeń, które nie uzyskały pozytywnej opinii właściwej jednostki, za składowanie lub transport artykułów rolno-spożywczych w sposób niezapewniający utrzymania ich właściwej jakości handlowej oraz za brak zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi podjęcia albo prowadzenia lub zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi – z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL sprawcy, a także o wnioskach o ukaranie skierowanych do sądów i sposobie rozstrzygnięcia sprawy przez sąd
 • karach grzywny nałożonych na sprawców czynów zabronionych wymienionych w odrębnych ustawach, które zostały wykryte w wyniku działań IJHARS, z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL sprawcy, a także o wnioskach o ukaranie skierowanych do sądów i sposobie rozstrzygnięcia sprawy przez sąd
 • zaświadczeniach, certyfikatach, świadectwach jakości handlowej i innych dokumentach wystawionych w ostatnich 5 latach przez organy IJHARS z urzędu albo na wniosek podmiotu wpisanego do centralnego rejestru
 • skargach i wnioskach dotyczących działalności podmiotów wpisanych do centralnego rejestru
 • pełnomocnikach podmiotów kontrolowanych lub nadzorowanych przez organy IJHARS: imię i nazwisko oraz numer PESEL albo numer paszportu w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL
 • o producentach ekologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
 • o producentach posiadających ważny certyfikat zgodności lub ważne świadectwo jakości dotyczące chronionych nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych
 • o podmiotach, których działalność jest regulowana w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
 • o podmiotach, których działalność jest regulowana w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
 • o innych podmiotach kontrolowanych lub nadzorowanych przez organy IJHARS na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności w ramach obrotu detalicznego lub rolniczego handlu detalicznego – w tym zakresie gromadzone dane będą analogiczne do danych ujawnianych w zgłoszeniu, o którym wyżej.

Jak widać, zakres danych gromadzonych w Rejestrze będzie bardzo szeroki.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że nowe przepisy – poza dostosowaniem do wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) – mają zasadniczo służyć „prawidłowej analizie ryzyka przeprowadzanej przez IJHARS”, o której mowa w rozporządzeniu (UE) nr 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, a mówiąc prościej – do odpowiedniego typowania podmiotów do kontroli.

Artykuł 9 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje bowiem, że organy kontrolne „regularnie przeprowadzają kontrole wszystkich podmiotów w oparciu o ocenę ryzyka oraz z właściwą częstotliwością” uwzględniając m.in. „wszelkie informacje wskazujące na prawdopodobieństwo, że konsumenci mogą zostać wprowadzeni w błąd”, „historię podmiotów pod względem przeprowadzanych wobec nich kontroli urzędowych i ich zgodności z przepisami”, czy też „wszelkie informacje, które mogą wskazywać na niezgodność z przepisami”.

Z tego punktu widzenia nowy Rejestr wydaje się być faktycznie szczegółowym źródłem informacji pozwalającym organom IJHARS na sprawne planowanie kontroli i egzekwowanie wymagań prawnych.

Dostęp do danych z Rejestru

To co jednak może zaniepokoić przedsiębiorców, to projektowane rozwiązanie, zgodnie z którym: „Informacje zawarte w centralnym rejestrze mogą być udostępniane na wniosek sądom, organom ścigania, organom administracji rządowej oraz podmiotom, które mają interes prawny w uzyskaniu informacji z centralnego rejestru”, z tym że niektóre informacje (tj. informacje o karach nałożonych na sprawców czynów zabronionych wymienionych w odrębnych ustawach, które zostały wykryte w wyniku działań IJHARS, informacje o zaświadczeniach, certyfikatach, świadectwach jakości handlowej i innych dokumentach wystawionych w ostatnich 5 latach przez organy IJHARS oraz pełnomocnikach podmiotów kontrolowanych lub nadzorowanych przez organy IJHARS) mogą być udostępniane wyłącznie sądom, organom ścigania oraz organom administracji rządowej.

O ile ujawnianie informacji innym organom publicznym nie budzi większych wątpliwości, to jednak zastanawiające jest już to, jak należy rozumieć „podmioty, które mają interes prawny w uzyskaniu informacji”.

Czy informacje te będą mogły być ujawniane podmiotom prowadzącym konkurencyjną działalność?

Jak będą gromadzone dane w Rejestrze

Wpisu oraz aktualizacji informacji w Rejestrze będzie dokonywał każdy organ IJHARS, z którego działaniem mają związek rejestrowane informacje, przy czym informacje te mogą być pozyskiwane również od innych organów administracji rządowej, z sądów i od organów ścigania, z prowadzonych przez nie rejestrów.

Ponadto, organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie mógł zwrócić się do podmiotów podlegających kontroli lub nadzorowi IJHARS o przekazanie na formularzu udostępnionym przez ten organ w terminie 14 dni informacji o przedmiocie działalności oraz adresach miejsc prowadzenia działalności podlegającej kontroli lub nadzorowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Brak udzielenia tych informacji będzie wiązał się z karą grzywny.

Dane osobowe zawarte w Rejestrze będą przetwarzane przez okres 25 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie z tego rejestru, z wyjątkiem informacji dotyczących kar grzywny, które będą wykreślane z chwilą przedawnienia karalności czynów zabronionych albo zatarcia ukarania.

2. Ujawnianie wyników kontroli

Kolejnym planowanym rozwiązaniem, które powinno zainteresować przedsiębiorstwa spożywcze, jest ujawnianie wyników kontroli.

Obecnie do publicznej wiadomości podawane są tylko decyzje dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych.

Są one publikowane na stronie internetowej IJHARS, z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

Projekt nowelizacji rozszerza ten zakres.

Główny oraz wojewódzki inspektor JHARS będą mogli ujawnić wyniki kontroli podając:

1)          dane identyfikujące podmiot kontrolowany

2)          dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny za produkt poddany kontroli

3)          dane identyfikujące artykuł rolno­‑spożywczy poddany kontroli

4)          adres miejsca przeprowadzonej kontroli

5)          ustalenia kontroli

6)          wykorzystanie ustaleń kontroli

­− z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

W uzasadnieniu do tej nowej kompetencji organów IJHARS czytamy, że:

Powyższe uprawnienie stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy mają prawo do pełnej wiedzy o stwierdzanych w toku kontroli nieprawidłowościach, najczęstszych błędach w oznakowaniu itp. W obecnym stanie prawnym jedynym narzędziem dzięki, któremu taka wiedza może być uzyskana jest skomplikowany, inicjowany wyłącznie na wniosek, a przez to rzadko stosowany, tryb przewidziany w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Warto jednak zwrócić uwagę, że ujawnieniu nie będą poddawane decyzje (tak jak ma to miejsce w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych, gdzie zafałszowanie jest stwierdzane w wyniku postępowania administracyjnego), ale same tylko „wyniki kontroli”, czyli – jak można zakładać – ustalenia organów kończące postępowanie kontrolne.

Projektowany przepis nie precyzuje także, na ile w ramach „ustaleń kontroli” miałyby być publikowane także stanowiska kontrolowanych przedsiębiorców, którzy przecież często polemizują z zarzutami organów kontrolnych i – jeśli jest wszczynane postępowanie administracyjne – odwołują się od decyzji oraz składają skargi do sądów, gdzie nierzadko skutecznie bronią swoich praw.

W tym kontekście warto także zaznaczyć, że zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 2017/625, ujawienie wyników kontroli powinno mieć miejsce pod dwoma warunkami, tj.:

a) zainteresowany podmiot ma możliwość zgłoszenia uwag dotyczących informacji, które właściwy organ ma zamiar opublikować lub podać do wiadomości publicznej w inny sposób, przed ich publikacją lub ujawnieniem, z uwzględnieniem stopnia pilności danej sprawy; oraz

b) informacje publikowane lub podawane do wiadomości publicznej w inny sposób uwzględniają uwagi zgłoszone przez zainteresowany podmiot lub są publikowane lub ujawniane wraz takimi uwagami.

Tryb przedstawiania uwag przedsiębiorców nie został przewidziany w projekcie nowelizacji (powinien on zresztą być ustanowiony także dla obecnie publikowanych decyzji dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych).

Ponieważ jednak rozporządzenia unijne są stosowane bezpośrednio, w razie ewentualnego uniemożliwienia zgłoszenia uwag podmiotów kontrolowanych i ich publikacji można rozważać zakwestionowanie takiej odmowy na podstawie przepisów unijnych.

3. Pomoc Policji i Straży Miejskiej

Projekt nowelizacji rozszerza możliwość współpracy organów IJHARS z Policją i strażą gminną (miejską).

Obecnie obowiązujący art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ustanawia w tym zakresie tylko bardzo ogólne ramy.

Stanowi on:

Do zadań Inspekcji należy współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa.

Jest to więc bardziej zobowiązanie organów IJHARS do współpracy z innymi organami publicznymi niż odwrotnie.

Projekt natomiast daje organom IJHARS możliwość zwrócenia się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej):

jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w toku kontroli [organ IJHARS] natrafi na opór, który utrudni lub uniemożliwi temu organowi przeprowadzenie tej kontroli. Właściwy miejscowo komendant Policji lub straży gminnej (miejskiej) zapewnia pomoc przy przeprowadzeniu kontroli.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że:

W obecnym stanie prawnym przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przewiduje tylko obowiązek współpracy organów IJHARS z innymi wskazanymi organami. Przepis ten nie rodzi obowiązku podjęcia działań przez inne organy. Zaproponowany przepis art. 24c przewiduje, że funkcjonariusze Policji będą zobowiązani do udzielenia pomocy w kontrolach w przypadku prób ich uniemożliwiania lub utrudniania. Jednocześnie przepis wyraźne ogranicza obowiązek działania Policji jedynie do przypadków, gdy jest to niezbędne.

Porównując jednak treść projektowanego przepisu z założeniami prawodawcy przedstawionymi w uzasadnieniu nie trudno zauważyć, że znacząco różnią się one okolicznościami, w których taka interwencja Policji czy straży miejskiej/gminnej mogłaby mieć miejsce.

W uzasadnieniu jest mowa o „próbach uniemożliwienia lub utrudniania kontroli”, a więc przypadkach, gdy przedsiębiorca faktycznie podejmował jakieś działania mające na celu utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli, natomiast przepisy projektu idą dużo dalej i mówią już tylko o samym „uzasadnionym podejrzeniu” organów, że do takich prób mogłoby dojść.

Nowy przepis daje więc organom kontrolnym zdecydowanie szersze pole niż wynikałoby to z uzasadnienia projektu.

4. Zakup kontrolny w sklepach on-line i w gastronomii

Zgodnie z obecnie obowiązującą zasadą, urzędowe kontrole żywności są podejmowane bez zapowiedzi, jednak „Kontrolę przeprowadza pracownik Inspekcji po okazaniu legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.” (tak art. 25 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).

Przedsiębiorca wie zatem, że jest kontrolowany.

Projekt nowelizacji przewiduje w tym zakresie pewien wyjątek i wprowadza do ustawy pojęcie „zakupu kontrolnego”.

Zgodnie z proponowaną definicją, zakup kontrolny oznacza:

nabycie artykułu rolno-spożywczego w celu kontroli w zakresie jakości handlowej artykułu rolno­‑spożywczego bez ujawniania tożsamości pracownika Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno­-Spożywczych.

Jeśli przepisy zostaną przyjęte, w przypadku zakupu kontrolnego, okazywanie legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzania kontroli będzie miało miejsce bezpośrednio po otrzymaniu nabytego artykułu rolno-spożywczego.

Inaczej jednak będzie w przypadku sprzedaży żywności na odległość, czyli kontroli sklepów internetowych.

W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa będą okazywane kontrolowanemu dopiero w terminie 7 dni i to nie od momentu otrzymania produktu przez inspektora, ale od dokonania oględzin oraz sprawdzeniu opakowania i oznakowania produktu.

Jeśli natomiast próbka pobrana w ramach zakupu kontrolnego zostanie poddana badaniom laboratoryjnym, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa będą okazywane kontrolowanemu w terminie 7 dni od otrzymania przez organ wyników badań laboratoryjnych.

Tym samym przedsiębiorca przez długi czas nie będzie mieć świadomości, że jest kontrolowany a jego produkty poddane analizom laboratoryjnym.

Warto dodać, że od zakupu kontrolnego zaczynać się będzie każda kontrola sklepów internetowych.

Zakup kontrolny będzie mógł być dokonywany jednak także w placówkach gastronomicznych i cateringowych.

Zgodnie z uzasadnieniem:

Pobranie próbki w drodze dokonania zakupu kontrolnego w zakładach żywienia zbiorowego bez okazania legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przed dokonaniem zakupu jest niezbędne w celu zapewnienia efektywności kontroli żywności w takich punktach. W obecnym stanie prawnym pobranie próbki mogłoby nastąpić w praktyce jedynie na etapie przygotowywania posiłku. Zmiany umożliwią sprawdzenie, czy sprzedawane gotowe już posiłki są zgodne z przepisami i deklaracją producenta.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na regulację unijną, tj. art. 36 rozporządzenia (UE) nr 2017/625, który stanowi:

 1. W przypadku zwierząt i towarów oferowanych na sprzedaż za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, do celów kontroli urzędowej można wykorzystać próbki zamówione od podmiotów przez właściwe organy, bez konieczności ujawniania się przez te organy.
 2. Właściwe organy po otrzymaniu próbek podejmują wszelkie kroki w celu zapewnienia, by podmioty, od których zamówiono te próbki zgodnie z ust. 1:

a)były informowane, że próbki takie zostały pobrane w celu kontroli urzędowej i w stosownych przypadkach były analizowane i badane w celach związanych z taką kontrolą urzędową; oraz

b)w przypadku analizowania lub badania próbek, o których mowa w tym ustępie – były uprawnione do skorzystania z prawa do drugiej ekspertyzy, przewidzianego w art. 35 ust. 1.

Czytając ten przepis można nabrać wątpliwości, czy krajowe rozwiązanie będzie zgodne z przepisami unijnymi.

Po pierwsze, rozporządzenie (UE) nr 2017/625 zdaje się ograniczać możliwość dokonania zakupu kontrolnego wyłącznie w odniesieniu do „towarów oferowanych na sprzedaż za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość”, podczas gdy projekt nowelizacji rozciąga ją także do przypadków kontroli sprzedaży stacjonarnej.

I pomimo, że w uzasadnieniu czytamy, że: „Przepis art. 24 ust. 1 uzupełniony został o przyznanie organom IJHARS uprawnienia do dokonywania zakupu kontrolnego produktu w restauracji lub innym punkcie świadczącym usługi gastronomiczne lub cateringowe oraz artykułów rolno-spożywczych wprowadzanych do obrotu w ramach sprzedaży na odległość.” oraz „Zgodnie z projektowanymi przepisami anonimowe pobranie próbek poprzez dokonanie zakupu kontrolnego byłoby możliwe w dwóch sytuacjach tj.: kontroli sprzedaży na odległość oraz kontroli prowadzonej w zakładach żywienia zbiorowego”, to jednak z brzmienia samych przepisów takie ograniczenie wprost nie wynika, a nawet można z nich wnosić, że obejmie także standardową sprzedaż na etapie obrotu detalicznego.

Po drugie, art. 36 rozporządzenia (UE) nr 2017/625 wyraźnie zaznacza, że podmioty kontrolowane powinny zostać poinformowane, że próbki zostały pobrane i analizowane w sposób umożliwiający im skorzystanie z prawa tzw. drugiej ekspertyzy, w przypadku poddawania kontrolowanych produktów analizom laboratoryjnym.

Powstaje zatem pytanie, czy przewidziany w projekcie termin poinformowania podmiotu dopiero w ciągu 7 dniu od momentu dokonania kontroli produktu (a nie jego pobrania) oraz 7 dni od momentu otrzymania wyników kontroli laboratoryjnej (a nie od momentu przekazania próbki do badań), nie będzie stanowił faktycznej przeszkody w przeprowadzeniu przez podmiot drugiej ekspertyzy badawczej produktu, które – co jest szczególnie charakterystyczne dla środków spożywczych – mają zazwyczaj bardzo ograniczone okresy przydatności do spożycia.

Chyba, że przepisy rozporządzenia unijnego będą tu stosowane bezpośrednio i pomimo, że upoważnienie do kontroli oraz legitymacja inspektora będą okazywane dopiero w ustawowych terminach, to informacja o pobraniu prób do kontroli będzie przekazywana szybciej a organy będą pobierać wystarczająco dużą ilość prób, by umożliwić przedsiębiorcom sporządzenie drugiej ekspertyzy (zgodnie z art. 35 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/625).

5. Opłaty za czynności kontrolne

Rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorstw zadaje się być nowa regulacja dotycząca opłat za czynności kontrolne.

Obecnie regulacja tego aspektu zawarta jest w art. 39 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zgodnie z którym:

Przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzone w ramach kontroli:

1) granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

2) jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych innej niż określona w pkt 1, w tym przeprowadzonej na podstawie przepisów odrębnych, jeżeli w wyniku tej kontroli stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

Po wejściu w życie nowelizacji, artykuł ten otrzymałby brzmienie:

1. Przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzone w ramach kontroli:

1)     granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

2)     jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych innej niż określona w pkt 1, w tym przeprowadzonej na podstawie przepisów odrębnych, a także kontrolę, o której mowa w rozdziale 4a

– w wyniku której, stwierdzono że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

Zmiana ma charakter czysto redakcyjny i nie wydaje się kreować nowej rzeczywistości prawnej w tym zakresie.

Jednakże – jak można wyczytać w uzasadnieniu do projektu – prawodawca łączy z nią daleko idące konsekwencje dla kontrolowanych przedsiębiorstw.

Otóż w uzasadnieniu czytamy, że w projekcie:

zaproponowano odejście od zasady wynikającej z dotychczasowej treści art. 39, zgodnie z którym podmiot, u którego stwierdzono nieprawidłowości, jest obciążany wszystkimi kosztami związanymi z przeprowadzoną kontrolą (w tym np. kosztami badań laboratoryjnych dotyczących tych parametrów, które okazały się zgodne z deklaracją). Zgodnie ze zmienionym brzmieniem przepisu, koszty kontroli obejmowałyby wyłącznie opłaty za czynności, których przeprowadzenie wykazało nieprawidłowości. W przypadku zatem, gdy podczas badań laboratoryjnych badanych byłoby kilka parametrów, a nieprawidłowość stwierdzono jedynie w stosunku do jednego z nich, kontrolowany obciążony zostanie kosztami tylko jednego badania. W dotychczasowym stanie prawnym poniósłby koszty wszystkich badań (w tym tych, które nie wykazały nieprawidłowości)

W kwestii opłat za czynności kontrolne zachęcam także do zapoznania się z bardzo istotnym orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, o którym pisaliśmy tu.

Agnieszka Szymecka-Wesołowska
dr nauk prawnych

Zdjęcie: Ono Kosuki

***

Dzień Rolnictwa Ekologicznego UE

Dziś świętujemy Dzień Rolnictwa Ekologicznego UE.

Z tej okazji przygotowałam coś naprawdę specjalnego 🙂

Zapraszam na wywiad z Panią Eleną Panichi, Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Zrównoważonego Rozwoju w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. To wielki zaszczyt gościć taką Osobistość na moim blogu [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Agnieszka Szymecka-Wesołowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Prawa Żywnościowego A.Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Prawa Żywnościowego A.Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: