Agnieszka Szymecka-Wesołowska

dr nauk prawnych

Food law to moja praca i pasja. Na co dzień pomagam producentom, przetwórcom i dystrybutorom żywności odnaleźć się w otoczeniu regulacyjnym rynku spożywczego. A wszystko to, by żywność na naszych stołach była zdrowa, dobrej jakości i służyła konsumentom.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Reforma sanepidu – co przyniesie branży spożywczej?

Agnieszka Szymecka-Wesołowska31 października 2019Komentarze (0)

Szykuje się nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czyli ustawy regulującej działanie „sanepidu”. Pod koniec października br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt w tym zakresie a projektowane zmiany miałyby wejść w życie już za dwa miesiące, tj. 1 stycznia 2020 r.

Co zakłada nowelizacja?

Pierwsze zdanie uzasadnienia do projektu szumnie obiecuje: „Celem projektowanych regulacji jest poprawa sytuacji przedsiębiorców w świetle działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej„. Warto więc zweryfikować czy faktycznie i na ile planowane zmiany przełożą się na bezpośrednie korzyści dla przedsiębiorców w kontekście kontroli organów sanepidu i czy skorzystają na tym także przedsiębiorcy branży spożywczej.

Czego dotyczą najważniejsze zmiany?

A. Silniejsza pozycja Głównego Inspektora Sanitarnego

W projekcie najbardziej akcentowane jest zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego Inspektora Sanitarnego, co przejawia się w dwóch obszarach.

Po pierwsze, chodzi o przyznanie GIS kompetencji powoływania i odwoływania (za zgodą właściwego wojewody) państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych – po zasięgnięciu opinii wojewody).

Po drugie umożliwienie GIS wydawania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej bezpośrednich wiążących poleceń (np. co do podjęcia kontroli czy czynności zapobiegawczych przez inspektorów sanepidu także na terenach nieobjętych ich właściwością miejscową) oraz określania sposobu realizacji zadań czy też określania zasad współdziałania z innymi organami administracji publicznej.

Są to rozwiązania o tyle zasadne, że w obecnym stanie prawnym Główny Inspektor Sanitarny, mimo przyznanej mu kompetencji do kierowania Państwową Inspekcją Sanitarną, nie ma faktycznego służbowego przełożenia wobec merytorycznie podległych sobie organów.

B. Większa przejrzystość inspektorów sanepidu

Projekt zawiera kilka rozwiązań, które doprecyzowują zasady pełnienia funkcji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i potencjalnych konfliktów interesów wynikających z pełnienia tych funkcji. Chodzi tu o zmiany w zakresie składania przez inspektorów sanitarnych oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL (od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.) a także zmiany w zakresie wydawania zgód na wykonywanie przez nich dodatkowych zajęć zarobkowych.

C. Porządek w „sanepidach resortowych”

Projektowi zmiany ustawy towarzyszą także dwa projekty rozporządzeń wykonawczych, które mają na celu dostosowanie przepisów w zakresie właściwości do zmieniających się potrzeb sprawowania nadzoru sanitarnego przez organy Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowej Inspekcji Sanitarnej (proponowane zmiany mają głównie charakter porządkujący).

Gdzie zatem korzyści dla przedsiębiorców?

Przyglądając się wyżej opisanym zmianom automatycznie nasuwa się pytanie: to na czym polega obiecywana poprawa sytuacji przedsiębiorców?

Poza cytowanym wyżej wstępem, temat korzyści dla przedsiębiorców w uzasadnieniu omawianego projektu pojawia się w zasadzie jeszcze tylko jeden raz w kontekście tego, że zmiana struktury organizacyjnej inspekcji „przyczyni się do poprawy ochrony praw przedsiębiorców, których skuteczne zapewnienie było utrudnione w istniejącej, rozproszonej strukturze”. W jaki sposób ma nastąpić ta poprawa?

Trochę światła rzuca tutaj towarzysząca projektowi Ocena skutków regulacji, przewidując (w rubryce dotyczącej wpływu zmian na przedsiębiorstwa): „Zmiana ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej usprawni funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co przyczyni się do ułatwienia dostępu do właściwego państwowego inspektora sanitarnego przedstawicielom podmiotów podlegających dotychczas kontroli na podstawie art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co w konsekwencji przełoży się na realizację postulatu skracania czasu na załatwianie spraw”. Dotyczy to zatem głównie takich podmiotów jak podmioty lecznicze, domy pomocy społecznej, obiekty sportowo-rekreacyjne i kulturalno-widowiskowe, placówki oświatowo-wychowawcze. Podlegając dotychczas nadzorowi państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego podmioty te miały utrudniony dostęp do jego siedziby, ze względu na znaczne odległości obiektów podlegających kontroli, nawet ponad 100 km.

Jakie wnioski?

Myślę, że dla branży spożywczej zmiany przewidziane w nowelizacji nie będą zbytnio odczuwalne. Zmienia się bowiem jedynie struktura organizacyjna inspekcji. Projekt nie poszerza w żaden sposób kompetencji organów kontrolnych wobec podmiotów kontrolowanych (może poza możliwością podejmowania działań przez inspektorów spoza właściwości miejscowej na żądanie GIS-u, np. kontrolę będzie mógł prowadzić inspektor z sąsiedniego powiatu). Nie wprowadza także żadnych nowych sankcji.

Niemniej jednak warto docenić nowe rozwiązania. Wydaje się bowiem, że zmiany te: „zagwarantują możliwość sprawowania kompleksowego nadzoru nad funkcjonowaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i będą miały pozytywny wpływ na efektywność, celowość i spójność jej działania, a tym samym na bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa”. I to założenie de facto przyświeca omawianej reformie.

Czy to już wszystkie zmiany?

Opisane wyżej rozwiązania to nie jedyne zmiany w obszarze urzędowych kontroli żywności, jakie nadchodzą w najbliższym czasie.

Niebawem zacznie obowiązywać (w sporej części) unijne rozporządzenie nr 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, które m.in. uchyla dotychczas obowiązujące rozporządzenie nr 882/2004.

Na poziomie krajowym szykują się także zmiany w zakresach kompetencji pomiędzy Inspekcją Handlową i Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Planowane w tym zakresie zmiany zdecydowanie bardziej (niż reforma ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej) przełożą się na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorców branży spożywczej.

Co nowe regulacje przyniosą dla przedsiębiorstw spożywczych?

Wszystkie osoby, które chciałby poznać odpowiedź na to pytanie (i wiele innych pytań związanych z kontrolami i postępowaniami administracyjnymi w branży spożywczej) zapraszam serdecznie na moje szkolenie, które odbędzie się już w najbliższą środę (6 listopada) w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat szkolenia (program, zapisy) można znaleźć TUTAJ.

Do zobaczenia 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Agnieszka Szymecka-Wesołowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Prawa Żywnościowego A.Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Prawa Żywnościowego A.Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: